JungleExpert

Noteikumi

Definīcijas

SIA „Planners”  Reklāmas rezervēšanas tehnoloģijas izstrādātājs.

SIA "JungleExpert" - Rezervēšanas sistēmas un produkta (JungleExpert) administators, kas nodrošina pārdošanas un klientu servisu reklāmas kampaņu starpniecības procesos iesaistītajām pusēm (aģentūrām, medijiem un reklāmdevējiem).

Aģentūra – uzņēmums, kas ar interneta mediju pirkšanas palīdzību nodrošina komunikācijas pakalpojumus preču un pakalpojumu pārdevējiem jeb reklāmdevējiem.

Mediji – mājas lapas, portāli, sociālie mediji, e-pasta serveri, blogi, forumi, u.c. vietnes internetā, kuru saturs pieejams caur interneta pārlūku programmām.

Reklāmdevējs (klients) – uzņēmums, kurš plāno izmantot JungleExpert interneta reklāmas iegādei savām vajadzībām. Reklāmdevējs nekvalificējas Aģentūras atlaižu saņemšanai no Interneta medijiem.

Puses – JungleExpert, Interneta mediji, Aģentūras un Reklāmdevēji.

Interneta pārlūks – no angļu valodas vārda web browser. Pārlūks ir programma, kas palīdz aplūkot HTML dokumentus interneta vidē. Pazīstamākie pārlūki ir Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Google Chrome utt.

Skatījums(i) – saukti arī par ekspozīcijām. No angļu valodas vārda impressions skatījums ir viena reklāmas materiāla (banera, teksta rindas, dinamiskas reklāmas, u.tml.) pilna ielāde interneta pārlūkā brīdī, kad lietotājs aplūko interneta medija saturu.

Mājas lapas rādījums(i) – No angļu valodas page views nozīmē mājas lapas ielādi lietotāja interneta pārlūkā.

Klikšķis(i) – klikšķa uzskaite notiek, kad interneta lietotājs aktivizē pāreju no reklāmas materiāla uz tajā iestrādāto interneta adresi (URL).

CTR – no angļu valodas Click Through Rate izsaka cik efektīvs ir kreatīvais materiāls jeb baneris. CTR aprēķina dalot klikšķu skaitu ar skatījumu skaitu. Rezultātu izsaka procentos (%).

CPM – no angļu/franču valodas Cost per Mile izsaka cenu par katriem 1000 reklāmas skatījumiem.

CPC – no angļu valodas Cost per Click jeb cena par klikšķi. CPC aprēķina reklāmas izmaksas (neto) dalot ar klikšķu skaitu. 

Reālais CPM – attiecas uz gadījumiem, kad interneta medijs pārdod reklāmu par fiksētu maksu. Piemēram, pārdodot dienas vai nedēļas izvietojumus medijs nosaka garantēto skatījumu skaitu, ko saņems reklāmas pircējs. Bieži garantēto skatījumu skaits tiek pārpildīts. Rezultātā plānotais un reālais CPM ir dažādi lielumi.

Reklāmas kampaņa – mārketinga stratēģijas sastāvdaļa, kas ietver viena vai dažādu mediju piedāvāto reklāmas laukumu pirkšanas jeb mediju plānus.

Mediju plāns – reklāmas kampaņas sastāvdaļa, kas paredz noteikta interneta medija reklāmas laukumu pirkšanu.

Kopējais aizpildījums – katrs Medija definētais reklāmas laukums var sevī iekļaut vairākas kreatīvo materiālu (baneru) rotācijas. Ja Aģentūra, Reklāmdevējs vai arī pats Interneta Medijs izveido savu kampaņu un rezervē kādu no reklāmas vienībām (rotāciju vai reklāmas skatījumus), citiem sistēmā reģistrētiem reklāmas pircējiem rezervētās vienības parādīsies kā aizņemtas.

 

Noteikumi

Apstiprinot noteikumus, Lietotājs apņemas ievērot šajos noteikumos norādītās prasības.

JungleExpert Lietotājs var būt uzņēmums ar reģistrācijas numuru, nodokļu maksātāja numuru, juridisku un faktisko adresi, kontaktu tālruni un e-pastu.

JungleExpert Lietotājs var būt Interneta medijs, Mediju / Reklāmas aģentūra vai reklāmdevējs.

Lai par JungleExpert Lietotāju kļūtu Interneta Medijs, tam jāatbilst prasībām, kas aprakstītas sadaļā Prasības medijiem

Reklāmas aģentūra vai Reklāmdevējs apņemas izmantot sistēmu interneta reklāmas kampaņu plānošanai, mediju plānu administrēšanai, aktīvu un pabeigtu kampaņu statistikas izpētei, atbilstošu reklāmas kanālu un laukumu meklēšanai un citām ar interneta reklāmas pirkšanu saistītām darbībām.

Interneta medijs apņemas izmantot sistēmu reklāmas laukumu, cenu un atlaižu administrēšanai, aktīvu un pabeigtu kampaņu statistikas izpētei un citām ar interneta reklāmas pārdošanu saistītām darbībām.

Interneta medijam ir tiesības atteikties publicēt reklāmas materiālus, ja to saturs neatbilst normatīvo aktu prasībām vai Interneta medija iekšējiem standartiem.

Aģentūras un Reklāmdevēji iesniedz Interneta medijam reklāmas materiālus saskaņā ar Interneta mediju noteiktajiem parametriem. Nestandarta elementu eksponēšanas iespējas ir risināmas pušu savstarpējo pārrunu ceļā.

Interneta mediji ir tiesīgi vienpusējā kārtībā, pēc savas iniciatīvas izvērtēt Aģentūru un Reklāmdevēju iesniegto reklāmas materiālu satura atbilstību morāles un ētikas normām, kā arī atbilstību pašreiz spēkā esošajai Latvijas Republikas likumdošanai.

Gadījumā, ja reklāmas materiālu saturs pēc Interneta mediji uzskatiem ir pretrunā ar morāles un ētikas normām, kā arī ar Latvijas Republikas likumiem, Interneta medijs ir tiesīgs atteikt šādu materiālu izvietošanu, nesniedzot par to paskaidrojumus.

JungleExpert nenes atbildību par informācijas parādīšanos interneta pārlūkos, ko Latvijā lieto mazāk par 10% interneta lietotāju.

Interneta medijs var atteikt reklāmas izvietošanu, ja Aģentūru un Reklāmdevēju reklāmas materiālos tiek konstatēta trešo personu reklāma, kas nav norādīta saskaņotajā Mediju plānā.

Reklāmas laukumu rezervēšana Interneta medijā notiek saskaņā ar Aģentūru un Reklāmdevēju izveidotajiem, iesniegtajiem un Interneta mediju apstiprinātajiem Mediju plāniem.

Reklāmas laukumu Aizpildījums mainās, kad Interneta medijs apstiprina Aģentūras, Reklāmdevēja vai pašu izveidotu Mediju plānu.

Ja rezervētie reklāmas laukumi netiek izvietoti mājas lapā vai nesaņem plānoto skatījumu vai klikšķu skaitu, Aģentūrai vai Reklāmdevējam jārisina jautājums par kompensāciju ārpus sistēmas ietvariem bez JungleExpert iesaistīšanas.

Lietotājs apliecina, ka sistēmu neizmatos krāpšanas vai citu nelikumīgu darbību veikšanai.

Aģentūras un Reklāmdevēji apņemas savlaicīgi norēķināties ar Interneta medijiem saskaņā ar Interneta mediju noteiktajām cenām un nosacījumiem.

JungleExpert ir interneta reklāmas pirkšanas un pārdošanas tehnoloģiju nodrošinātājs, kas neatbild par saistībām, kas radušās starp Interneta medijiem un Aģentūrām / Reklāmdevējiem.

Norēķini par reklāmas izvietojumiem starp reklāmas pircējiem un pārdevējiem jāveic ārpus JungleExpert sistēmas ietvariem.

JungleExpert sistēmas traucējumu gadījumā SIA Planners un SIA JungleExpert neuzņemas finansiālu atbildību par zaudējumiem, kas radušies reklāmas pārraides apturēšanas dēļ.

Jebkura JungleExpert reklāmas rezervēšanas rīkā publicēto materiālu pārpublicēšana ir kategoriski aizliegta bez JungleExpert reklāmas rezervēšanas rīka īpašnieka atļaujas.

Portālā JungleExpert ir aizliegta t.s. „viltus” Lietotāja profilu veidošana, t.i. tādu profilu veidošana, kuros Lietotājs ietver datus nevis par savu uzņēmumu, bet gan par citu (t.sk. arī nereālu) uzņēmumu vai juridisku personu. Konstatējot šādu Lietotāja esamību, JungleExpert ir tiesīgs tos nekavējoties bez iepriekšējas brīdināšanas izdzēst. Aizliegts izvietot reklāmas, kas satur, pornogrāfiju, nelegālu audio, video un citu materiālu lejuplādēšanas iespēju reklamēšanu.

Apstiprinot šos noteikumus Interneta mediji piekrīt JungleExpert noteiktai maksai par JungleExpert izmantošanu.

 

Konfidencialitāte

Visa informācija, kas kļuvusi zināma JungleExpert no sistēmas Lietotājiem, kā informācija par reklāmas izmaksām, atlaidēm un citiem finansiālajiem sadarbības noteikumiem starp Interneta medijiem un Aģentūrām vai Reklāmdevējiem, īpaši atrunātajiem nosacījumiem un citām ziņām, kas nav publiski pieejama trešajām personām, ir stingri konfidenciāla.

Konfidenciālās informācijas publicēšana, izpaušana vai nodošana trešajām personām nav pieļaujama bez otras Puses rakstiskas piekrišanas. JungleExpert apņemas ievērot konfidencialitātes nosacījumus tā lietotāju sistēmas izmantošanas laikā.

Konfidencialitātes noteikumi neattiecas uz gadījumiem, ja šo informāciju pieprasa LR normatīvajos aktos noteiktas kompetentas institūcijas vai organizācijas, kurām uz to ir likumīgas tiesības.

Ja JungleExpert neievēro šī Konfidencialitātes nosacījumus, tas ir pilnā mērā atbildīgs par otrai Pusei tādā veidā nodarītajiem zaudējumiem.

 

Nepārvarama vara

Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju šajā Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja šāda neizpilde ir notikusi nepārvaramas varas (Force Majeure) apstākļu iestāšanās rezultātā pēc šī Līguma parakstīšanas dienas kā posta vai nelaimes, kuru nebija iespējams ne paredzēt, ne novērst, rezultāts. Šāds Force Majeure ietver sevī notikumus, kuri izriet ārpus Pušu kontroles un atbildības (dabas katastrofas, ūdens plūdi, ugunsnelaime, zemestrīce un citas stihiskas nelaimes, kā arī karš un kara darbība, streiki, jauni valsts un pašvaldību normatīvie akti, kā arī elektrības zudumi un hakeru uzbrukumi). 

+371 27000310 Raņķa dambis 7, k-1-53, Rīga, LV-1048, Latvija
Cube – web dizains un izstrāde